czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr1/2024

Aktualności

08.02.2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr1/2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr1/2024

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Specjalista ds. animacji i promocji (S-AiP)

obejmuje przede wszystkim:

1. animację i monitoring współpracy z mieszkańcami obszaru LGD,
2. planowanie i organizację działań informacyjno-promocyjnych,
3. przygotowywanie materiałów na stronę internetową LGD, gmin członkowskich oraz
mediów,
4. obsługa imprez promocyjnych, szkoleniowych, warsztatowych,
5. wykonywanie czynności administracyjnych, w tym:
1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
2) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
3) prowadzenie dokumentacji prasowej,
4) obsługa interesantów.
6. weryfikacja wstępna oraz zgodności operacji z LSR, w tym z Programem, w zakresie
wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach LSR,
7. prowadzenie działalności doradczej,
8. prowadzenie pomiaru skuteczności doradztwa w formie „KARTY DORADZTWA”,
9. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz współudział przy przygotowywaniu
sprawozdań finansowych i wniosków o płatność;
10. wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Biura.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1/ niezbędne:
1. wykształcenie średnie preferowane wyższe,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Word, Excel),
Internet, Power Point,
5. znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, w tym,
przepisów PROW, PS WPR 2023-2027, EFS+ 2021-2027 oraz założeń LSR.

2/ dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. skrupulatność, komunikatywność, samodzielność,
3. prawo jazdy,
4. znajomość języka UE na poziomie umożliwiającym komunikację.

III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

list motywacyjny,
życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można pobrać w Biurze LGD),
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe,
kserokopie świadectw pracy, kopie zaświadczeń o ukończonych kursach szkoleniach,
oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
czynności niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo w rozwoju” z siedzibą w Wolinie, przy ul. Zamkowej 24 lub przesłać
pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 24
72-510 Wolin

w terminie do dnia 26 lutego 2024r.

z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowiskoSpecjalista ds. animacji i promocji –
ogłoszenie nr 1/2024

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Biura LGD lub data stempla
pocztowego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na okres
próbny /umowa zlecenie.*
W przypadku braku zastrzeżeń, po upływie okresu próbnego zostanie zawarta kolejna
umowa.

Uwaga:
  1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
    polski.
  2. Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD po wyżej określonym terminie lub będą
    niekompletne nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz

Oświadczenie

 

 

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej