czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Nabory

Nabory

Informacja w sprawie oceny wniosku nr 17-PDG-1/2023

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” po rozpatrzeniu protestu, który wpłynął do biura LGD dnia 28 lipca 2023 r. i przeanalizowaniu argumentów przedstawionych w proteście uwzględniła zarzut wnioskodawcy sformułowany w związku z kryterium IV „Innowacyjność Operacji” i przyznała najwyższą ilość punktów w tym kryterium. Tym samym umieszcza się projekt na liście operacji wybranych.

 

lista operacji wybranych

Uchwała

 

Informacja o wynikach naboru nr 1/2023

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

 

Rada LGD dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu w walucie PLN przeliczonej po kursie 4 PLN/EUR.
Samorząd Województwa udzieli wsparcia zgodnie z listą operacji mieszczących się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie Euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez Samorząd Województwa po kursie wymiany EUR do PLN, publikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń ( kurs bieżący ) .
Wsparcie przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

 

Protokół Rady z dnia 17.07.2023

 Protest

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 8.05.2023 r. do 22.05.2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu poniżej.

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2023 r

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 Załącznik nr 2 – Wzór Wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik nr 3 – Lokalne kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 4 – Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru 

 Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczący przetwarzania danych osobowych

 

Wniosek o przyznanie pomocy (PDF)

 Wniosek o przyznanie pomocy (edytowalny)

Instrukcja do Wniosku o przyznanie pomocy

 

Biznesplan (PDF)

Biznesplan (edytowalny)

Tabele finansowe

Informacja pomocnicza

 

Lokalne krteria wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Regulamin Rady

Zalacznik nr 1 do Procedury oceny wnioskow

Lokalna Strategia Rozwoju

umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

 

Akty prawne

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej