czcionka:
kontrast:
widok:
Home / NoweFIO

NoweFIO

Tytuł zadania:
Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego

Data rozpoczęcia 2021-08-02

Data zakończenia 2023-12-31

Projekt ma na celu wieloaspektowe wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego (województwo zachodniopomorskie) oraz promowanie ich działalności w przestrzeni publicznej. Dodatkowo ma zacieśniać i poszerzać współpracę sektora publicznego i społecznego, a w efekcie stworzyć gminne dokumenty strategiczne na temat rozwoju sektora pozarządowego oraz promować powołanie gminnych rad pożytku publicznego.
Projekt zakłada długofalowe i wszechstronne działania, planowany termin realizacji to 02.08.2021 r. – 31.12.2023 r.

Działania projektowe:
Przedsięwzięcia są prowadzone na terenie 6 gmin Powiatu Kamieńskiego: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje oraz Świerzno.
W pierwszej fazie wzmacniane są kompetencje, umiejętności i możliwości operacyjne przedstawicieli podmiotów społecznych w celu budowania ich potencjału poprzez:

1. Organizację szkoleń i warsztatów skierowanych do organizacji pozarządowych na temat m. in.: przepisów i procedur w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń, księgowości, finansów, prawa pracy, ochrony danych osobowych, wolontariatu, form współpracy z sektorem publicznym, możliwości pozyskiwania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych, organizacji zbiórek publicznych, Crowdfunding, a także wzmocnienia kompetencji cyfrowych oraz wykorzystania ich w celu działań społecznych, komunikacji, promocji i marketingu.
2. Poradnictwo indywidualne dla organizacji pozarządowych dotyczące powyższych zagadnień, ale dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji. Przykładowo weryfikacja procedur obowiązujących w danej organizacji i wsparcie w ich aktualizacji lub dostosowaniu do przepisów prawa, pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania na konkretne projekty, rozwiązanie problemów związanych ochroną danych osobowych, a także doradztwo w kwestiach księgowych, podatkowych czy rozliczania dotacji.
3. Kurs skierowany do liderów (członków zarządów) organizacji pozarządowych pogłębiający tematy omówione na szkoleniach, ale również obejmujący kompetencje zarządcze: delegowanie zadań, negocjacje, umiejętności interpersonalne, wyznaczanie celów, zarządzanie finansami, marketing, ale również obszary rozwoju osobistego takie jak trening mentalny, efektywne zarządzanie czasem czy asertywność.

W kolejnej fazie projektu skupimy się na rozwijaniu współpracy sektora publicznego ze społecznym, promowaniu procesu konsultacji oraz wzmacnianiu roli organizacji pozarządowych.
Zaplanowane cele chcemy osiągnąć poprzez organizację cyklu spotkań roboczych, warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz konsultacji, w których udział wezmą przedstawiciele sektora społecznego oraz publicznego (lokalnych władz) dla każdej gminy odrębnie.

Podczas tych wydarzeń poruszane będą zagadnienia:

  • Rozwijanie współpracy gminy z sektorem społecznym oraz ustalenie zakresu, form i zasad tej współpracy
  • Wzmocnienie procesu konsultacji oraz rozszerzenie stosowania tego narzędzia,
  • Wypracowanie dobrych praktyk,
  • Zachęcanie do opracowywania dokumentów strategicznych i powoływaniu ciał doradczych (rad pożytku publicznego) dotyczących sektora pozarządowego.
  • Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych.

 

Efektem spotkań będzie opracowanie założeń do strategii rozwoju sektora pozarządowego w gminie oraz powołanie gminnej rady pożytku publicznego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego jeżeli organizacje pozarządowe stwierdzą, że jest taka potrzeba. Celem będzie także wypracowanie modelu współpracy sektora publicznego ze społecznym na poziomie gminy.
Cykl spotkań w każdej gminie zostanie zwieńczony jednodniową konferencją podsumowując ich efekty, aby zaprezentować wypracowane ustalenia wszystkim mieszkańcom, a także poddać szerokim konsultacjom.
Ostatnia faza projektu będzie dotyczyła promowania i kształtowania wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej. Działanie będzie miało charakter o zasięgu powiatowym.
Zorganizujemy imprezę plenerową pt. „Święto organizacji pozarządowych powiatu kamieńskiego”. Podczas wydarzenia organizacje społeczne będą prezentować mieszkańcom swoje osiągnięcia, dorobek w tym artystyczny oraz ofertę. Stoiska będą podzielone tematycznie: kota gospodyń wiejskich, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, organizacje proekologiczne oraz pozostałe. W trakcie imprezy będą miały miejsce różnego rodzaju atrakcje przygotowane w porozumieniu z organizacjami. Dodatkowo w trakcie Święta przyznane zostaną nagrody finansowe dla organizacji w różnych kategoriach. Z tego co najmniej jedną nagrodę przyznają mieszkańcy w głosowaniu.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej