czcionka:
kontrast:
widok:
Home / Aktualności / Konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2024″- kolejna edycja

Aktualności

26.02.2024

Konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2024″- kolejna edycja

Konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2024″- kolejna edycja

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza Konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2024″.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności rodzinnych ogrodów działkowych jako miejsc zaspokajających socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne potrzeby społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób  z niepełnosprawnościami, kształtujących zdrowe otoczenie człowieka, sprzyjających ochronie środowiska i przyrody, poprzez promowanie:
• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu, ładu przestrzennego i architektonicznego ROD;
• warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia;
• działań na rzecz zmiany wizerunku ROD – nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności
w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
• działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej;
• efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) z obszaru województwa zachodniopomorskiego.
Zadaniem zgłoszonych do konkursu ROD będzie przedstawienie:
–  inicjatyw prospołecznych;
– inicjatyw związanych z organizacją wydarzeń, kulturowych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych;
–  inicjatyw związanych z organizacją wydarzeń edukacyjnych;
–  inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i przyrody;
–  inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury;
–  inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie infrastruktury ogrodowej służącej lokalnej społeczności;
­  inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach działek ogrodowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:
1. oceny formalnej,
2. oceny merytorycznej,
3. wizji lokalnej.

Ocena zgłoszeń zostanie przeprowadzona dla trzech kategorii w zależności od liczby działek ogrodowych mieszczących się w ramach danego ROD tj.:
a) do 130 działek,
b) od 131 do 300  działek,
c) powyżej 300  działek.
Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Konkursowa wybierze 6 uczestników, z każdej kategorii, z największą ilością punktów, u których zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Wynik wizji lokalnej posłuży do wyłonienia Laureatów konkursu. Ostateczną decyzję  o wyborze ROD rekomendowanych do przyznania nagród pieniężnych podejmie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagrodami w Konkursie pn. „Przyjazne ogrody 2024” w każdej kategorii są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
– I miejsca  –  40 000 zł
– II miejsca  –  30 000 zł
– III miejsca  –  20 000 zł
– Wyróżnienia dla siedmiu kolejnych miejsc (po I, II,III)  – 10 000 zł

Za organizację i obsługę  Konkursu pn. „Przyjazne ogrody 2024” odpowiada Wydział Rolnictwa i Rybactwa.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej bądź przesłanie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Przyjazne ogrody 2024”

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 22 marca 2024 r. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.bip.wzp.pl oraz  www.wrir.wzp.pl .

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 45-42-715 , e-mail: rrojek@wzp.pl

Źródło; https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/rusza-kolejna-edycja-konkursu-pn-przyjazne-ogrody-2024

Udostępnij na facebooku Udostępnij na twitterze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przejdź do strony archiwalnej